Mevzuat

 

3 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31798

 

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI EĞİTİMDE İNSAN

BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ORTAK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliği ile kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (ES-İBE)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliği ile kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (ES-İBE)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 /11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

c) Merkez: Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Ortak Araştırma Planı (OAP): Merkez başvurusu esnasında hazırlanmış olan Merkezin yönetim ve işletme modelini içeren planı,

e) Ortaklık Protokolü (OP): Merkezin Ortaklık Protokolünü,

f) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uygulamalı eğitimde insan bilgisayar etkileşimine yönelik çalışmalarda mükemmeliyeti hedefleyen, disiplinler arası araştırma yaklaşımını önceleyen ve ulusal/uluslararası alanlarda referans gösterilen bir araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturmak.

b) Eğitim ortamlarında insan-bilgisayar-makine etkileşimi, kullanıcı deneyim tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı, kullanılabilirlik alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

c) Uygulamalı eğitim alanında daha zengin ve etkileşimli öğrenme deneyimi sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinin kullanıldığı sürükleyici öğrenme deneyimleri kazandıracak uygulamalar geliştirmek.

ç) Öğrenen ile bilgisayar/makine/arayüz etkileşim süreçlerini daha iyi anlayarak bu bilgiyi; sağlık, spor, bilişim, havacılık, eğitim, iletişim, pazarlama ve sanat alanlarına uygulamak.

d) Eğitimde yapay zekâ, insan-robot etkileşimi, mobil-ulaşılabilir-kesintisiz uygulama tasarımlarına yönelik araştırma ve geliştirme yapmak, bunların çıktılarının uygulanabilirlik seviyesini yükseltmek.

e) Öğrenenin fizyolojik ve/veya psikolojik özellikleri ve davranış ilişkisi üzerine biyometrik veri toplama yöntemlerine dayalı deneysel araştırma ve geliştirme yapmak.

f) Tasarım odaklı düşünme ve insan odaklı tasarım yaklaşımlarını kullanarak öğrenme tasarımında öğrenen-teknoloji etkileşimi deneyiminin nasıl daha iyi sağlanabileceği ve bu deneyimi etkileyen faktörlerin neler olduğuna yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

g) Özel gereksinime sahip öğrenenlerin bilgisayar/makine/arayüz etkileşim deneyimlerini etkileyen faktörleri ve bilişsel süreçleri, nörogörüntüleme ve benzeri yöntemlerle incelemek ve bu insanlara yönelik olarak kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımıyla deneyimlerini iyileştirecek yönde, terapi ilkelerini de kapsayan uygulamalar geliştirmek.

ğ) Sağlık eğitiminde uygulayıcı hekim, hasta ve teknoloji etkileşimine dayalı tasarım süreçlerine yönelik araştırma ve geliştirme yapmak.

h) Uygulamalı eğitim, insan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik ve ilgili alanlarda kurumlararası ve disiplinler arası iş birliğini, birlikte iş yapma kültürünü ve bu kapsamda araştırma ekosistemini yaygınlaştırmak. Bu iş birlikleri yardımıyla Merkezin tanınırlığını arttırmak ve ulusal ve uluslararası alanlarda yer edinmesine katkı sağlamak.

ı) İnsan bilgisayar etkileşimi ve ilgili alanlarda yetkin insan kaynağı yetiştirmek üzere disiplinler arası lisansüstü programlar oluşturmak.

i) İnsan bilgisayar etkileşimi alanında önerilen Merkezde üretilen verilerin ve kullanılan tasarım araştırma yöntem ve tekniklerinin internet ortamında paylaşılacağı açık kaynak platformu oluşturmak ve bilgi paylaşımını hızlandırmak.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı/teknik personel değişimleri/eğitimleri gerçekleştirmek.

k) Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sanayide çalışanlara yönelik eğitim programları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitimler vermek.

l) Merkez kapsamında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, yürütülen nitelikli Ar-Ge projeleri ve etkin üniversite-sanayi iş birliği sağlanması yolları ile üretilen bilginin ve teknolojilerin özel sektöre aktarılması yoluyla katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine destek olmak.

m) Daha nitelikli eğitim uygulamalarının geliştirilmesi için insan bilgisayar etkileşimi tasarımı alanının ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla çalıştaylar düzenlemek, eğitim faaliyetleri planlamak, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel süreli yayınlar çıkarmak ve bu faaliyetlere yönelik stratejiler geliştirmek.

n) Merkezin ilgili alanlarında yer alan bilimsel çalışmalarla eşgüdümlü olarak sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek.

o) Merkez etkinliklerini kent yaşamına olumlu etki ve katma değer sağlamaya yönelik bilimsel, sanatsal ve sportif organizasyonları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Belirlenen amaçlar ve hazırlanan AR-GE stratejik planı kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

b) İnsan bilgisayar etkileşimi konusunda uzmanlar yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.

c) İnsan bilgisayar etkileşimi konusu ile ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara; faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetler vermek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yapmak.

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili arşiv oluşturmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Ortak Üniversitelerin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ve altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

f) Alt birimler ve araştırma gruplarının oluşturulmasını ve bu birim/gruplarda uygun nitelikteki kişilerin görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) İnsan bilgisayar etkileşimi konularında öğrenenler, öğretim elemanları, araştırmacılar ve diğer tüm iç ve dış paydaşlar için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

ğ) Ortak Üniversiteler bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve diğer birimler ile Rektörlüklere bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

ı) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

i) Müdür yardımcılarının arasında eşgüdüm sağlamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10- (1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan her Ortak Üniversiteden bir öğretim elemanı, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendi üniversitelerinde Merkez ile ilgili çalışmaları, idari ve mali işleri yürütmek.

b) Merkezin yeni veya ek fiziki alt yapı ve laboratuvarlarının inşaatı, cihazların alımı ve kurulumu aşamalarının takibi, Ar-Ge stratejik planının oluşturulması, gelişmelerin Müdüre raporlanması hususlarında çalışma yapmak.

c) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgileri hazırlamak ve Müdüre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün teklifi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen her Ortak Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak üzere toplam 16 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya üç aydan fazla süreyle toplantılara katılmayan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınarak kayıt altına alınır. Oyların eşitliği hâlinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimiyle ilgili kararları almak, alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

c) Merkezin araştırmacı ve uygulayıcı elemanlarının görevlendirme taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze diğer kurum ve kuruluşlardan gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek.

d) İnsan bilgisayar etkileşimi kapsamında verilen ders, kurs, sertifika ve benzeri faaliyetlerde görev alacak akademik personeli belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezle ilgili programda okutulan ders içerikleriyle ilgili alınan geri bildirimleri, güncelleme yapmak üzere ilgili birimlere aktarmak.

f) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, alt birimleri ve araştırma gruplarını kurmak, başkanlarını seçmek ve bu birimleri/grupları denetlemek.

g) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personel ile bütçe ve ekipmana dair kararları almak.

ğ) Merkez dahilinde insan bilgisayar etkileşimi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin iş paketlerini ve süreçlerini içeren iş akış çizelgelerini hazırlamak.

h) Merkezin çalışma ilkelerini Ortak Üniversitelerin senato ve üniversite yönetim kurulu kararlarına göre oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Müdürün öneri, istek ve başvurularını değerlendirerek karara bağlamak.

i) Merkezin çalışmalarıyla ilgili gelişmeye açık yönleri belirlemek ve bu konularda yapılacak iyileştirici/düzenleyici/önleyici faaliyetleri hazırlamak.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü çalışmalara ilişkin temel ilke, usul ve esasları belirlemek.

k) Ortak Üniversitelerin insan bilgisayar etkileşimi ile ilgili eğitim derslerini ve programlarını, Ortak Üniversitelerin senato ve üniversite yönetim kurullarınca belirlenen ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluğu açısından değerlendirmek.

l) Merkez tarafından geliştirilen eğitim programlarında yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve denetlemek, konuyla ilgili birimlere tavsiyelerde bulunmak.

m) Danışma Kurulundan ve çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve başvuruları değerlendirerek karara bağlamak.

n) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

o) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

ö) Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek.

p) Araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri arasından, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek olan Ortak Üniversitelere mensup dörder öğretim üyesi olmak üzere 12 kişi ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından 8 kişi olmak üzere toplam 20 üyeden oluşur. Üyeler, üç yıllığına görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmaksızın yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma-geliştirme projeleri, sektörel iş birlikleri ve uygulama faaliyetleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere dayanarak önerilerde bulunmak ve tarafların sorumluluklarını yerine getirmesinde ortaya çıkan sorunların çözümü için Yönetim Kuruluna öneri sunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kurumlar/kuruluşlar ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15- (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı; ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili Ortak Üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 16- (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar, Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar

MADDE 17- (1) Merkezin makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/hizmet alım ihtiyaçları, her bir üniversitenin yıllık BAP bütçesinin en az % 3’üne karşılık gelecek miktarda ortak merkezlerin sunacağı projelerle karşılanır. Sağlanacak bu fonlarla yürütülecek tüm projelerde fikri çıktı olarak patent, tasarım tescili başvurusu ve uluslararası alan indekslerinde makale yayınlanması zorunluluğu istenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

İnşaat ve satın alma işlemleri

MADDE 19- (1) Merkezin inşaat işlemleri, Yönetim Kurulunun koordinasyonu ile yürütülür. Bu çerçevede; mimari çalışma, proje çalışmaları, ihale, teknik denetim, inşaat kabul ve benzeri işlemlerde, Ortak Üniversitelerin yapı işleri daire başkanlıkları gerekli eleman tahsisi/görevlendirmesini yaparak koordinasyon ve iş birliği içinde işlemleri yürütür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.